Cmentarz pod ochroną

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach poinformował, że 7 stycznia 2021 roku wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/742/2021 cmentarz żydowski wraz z domem przedpogrzebowym i ogrodzeniem cmentarza, przy ul. Gliwickiej 66 w Tarnowskich Górach. To pierwsza decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków w 2021 roku.

Właścicielowi przysługuje odwołanie od tej decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. Po upływie tego terminu jeżeli odwołanie nie wpłynie decyzja stanie się ostateczna.

Przypomnijmy, że postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków tarnogórskiego cmentarza żydowskiego zostało ogłoszone 27 listopada 2020 roku, a 8 grudnia 2020 roku odbyły się oględziny obiektu.

Wpis do rejestru zabytków jest podstawową, a jednocześnie najstarszą formą ochrony zabytków. W polskim prawodawstwie formuła ta funkcjonuje od 1928 roku, a obecne reguluje go Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wpis do rejestru zabytków ma duży wpływ na prawa i obowiązki właściciela obiektu, rodzi również określone kompetencje po stronie organów ochrony zabytków. Istotną zaletą jest możliwość dofinansowania np. remontu zabytku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także łatwiejsze pozyskanie funduszy unijnych.