Cele i formy działania

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym opieki i ochrony zabytków oraz miejsc historycznych, w szczególności cmentarza żydowskiego i dawnego domu przedpogrzebowego znajdujących się w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 66.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • współpracę z Powiatem Tarnogórskim na rzecz cmentarza i domu przedpogrzebowego,
  • współpracę z innymi władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu,
  • prowadzenie działalności kulturalnej,
  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie działalności turystycznej.